Dokumentacja geodezyjna – definicja, składowe, najważniejsze porady

Dokumentacja geodezyjna

Dokumentacja geodezyjna to zbiór dokumentów, map, planów i innych materiałów, które są wynikiem prac geodezyjnych. Jej głównym celem jest udokumentowanie stanu prawnego, fizycznego i przestrzennego terenu oraz obiektów na nim się znajdujących. Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje na temat typów dokumentów, jakie tworzy geodeta w czasie pracy/

Dokumentacja geodezyjna – rodzaje

Dokumentacja geodezyjna jest niezbędna w wielu procesach związanych z nieruchomościami, planowaniem przestrzennym, prowadzeniem budowy, a także w administracji publicznej.

Rodzaje dokumentacji geodezyjnej:

• Operat geodezyjny – to podstawowy dokument zawierający wyniki pomiarów terenowych, opis metodologii pracy, a także analizę i interpretację zebranych danych.

• Mapa do celów projektowych – jest to mapa przygotowana na potrzeby planowania i realizacji inwestycji budowlanych, zawierająca szczegółowe dane o terenie.

• Mapa zasadnicza – szczegółowa mapa terenu, pokazująca ukształtowanie powierzchni ziemi, istniejące obiekty oraz granice nieruchomości.

• Ewidencja gruntów i budynków – to zbiór informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz użytkownikach wieczystych. Ewidencja ta stanowi podstawę do ustalania podatków i opłat lokalnych.

• Inwentaryzacja powykonawcza – jest to dokumentacja przygotowywana po zakończeniu budowy lub remontu obiektu, potwierdzająca jego rzeczywisty stan i zgodność z projektem.

Zastosowanie dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacja geodezyjna znajduje zastosowanie w:

• planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – jako podstawa do tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy;

• budownictwie – przy projektowaniu i realizacji inwestycji budowlanych, weryfikacji granic działek, a także w procesach uzyskiwania pozwoleń na budowę;

• administracji publicznej – przy prowadzeniu rejestrów gruntów i budynków, zarządzaniu zasobami nieruchomościami państwowymi i komunalnymi;

• obrocie nieruchomościami – podczas transakcji kupna-sprzedaży nieruchomości, ustalaniu wartości nieruchomości czy przy rozstrzyganiu sporów granicznych.

Wymogi prawne dla dokumentacji geodezyjnej

Dokumentacja geodezyjna musi być sporządzana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, aktualnymi normami technicznymi i standardami zawodowymi. W Polsce regulacje te zawarte są głównie w Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz w rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

Zarządzanie i przechowywanie dokumentacji geodezyjnej wymaga odpowiedniej staranności i zgodności z przepisami, gdyż dokumenty te mają kluczowe znaczenie dla wielu aspektów gospodarki przestrzennej, zarządzania nieruchomościami, a w szerszej perspektywie – dla rozwoju miast i wsi oraz zabezpieczenia interesów i praw ich mieszkańców.

Co zawiera dokumentacja geodezyjna?

Dokumentacja geodezyjna zawiera informacje i materiały, które są niezbędne do dokładnego opisu terenu, obiektów znajdujących się na nim oraz wszelkich zmian, jakie zaszły lub są planowane.

Oto szczegółowy opis tego, co zazwyczaj zawiera dokumentacja geodezyjna:

 1. Operat geodezyjny

Operat geodezyjny to podstawowy dokument wchodzący w skład dokumentacji geodezyjnej, w którym z kolei uwzględnia się:
• opis techniczny – dokładny opis wykonanych prac, metod pomiarowych, użytego sprzętu i oprogramowania;
• wyniki pomiarów – dane pomiarowe, w tym współrzędne punktów pomiarowych, opisy terenu, wyniki obserwacji;
• obliczenia i analizy – przetworzenie danych pomiarowych, obliczenia współrzędnych, analiza błędów pomiarowych;
• mapy i rysunki – graficzne przedstawienie wyników, w tym mapy sytuacyjno-wysokościowe, plany zagospodarowania terenu itp.

 1. Mapa do celów projektowych

Mapa ta jest przygotowywana specjalnie na potrzeby planowania i projektowania inwestycji. Zawiera ona:
• szczegółowe dane o terenie – jego ukształtowanie, istniejące na nim obiekty budowlane, informacje o infrastrukturze, sieci uzbrojenia terenu;
• granice działek i nieruchomości – dokładne wyznaczenie granic nieruchomości zgodnie z ewidencją gruntów;
• informacje o użytkowaniu terenu – aktualne przeznaczenie terenu, ograniczenia i obciążenia prawne.

 1. Ewidencja gruntów i budynków

Ten dokument z kolei stanowi zbiór danych o gruntach, budynkach, ich właścicielach i użytkownikach. Zawiera:

• opisy działek i nieruchomości – uwzględnia się dane nt. lokalizacji, powierzchni, sposobu użytkowania;
• dane o budynkach – w tym informacje o liczbie kondygnacji, przeznaczeniu budynku, powierzchni użytkowej;
• dane o właścicielach i użytkownikach – a więc informacje o osobach fizycznych lub prawnych będących właścicielami lub użytkownikami nieruchomości.
 1. Inwentaryzacja powykonawcza

Jest to dokumentacja sporządzana po zakończeniu budowy lub remontu, zawierająca:
• dane o wykonanych obiektach – w tym dokładne wymiary, lokalizacja, opis techniczny obiektów zgodnie ze stanem faktycznym;
• porównanie z projektem – a więc weryfikacja zgodności wykonanych prac z projektem budowlanym;
• zdjęcia i schematy – dokumentacja fotograficzna i schematy obiektów w celu potwierdzenia ich wykonania.

 1. Dokumenty prawne i administracyjne

Tu uwzględnia się dwie kategorie dokumentów:
• decyzje administracyjne – pozwolenia na budowę, decyzje o warunkach zabudowy, decyzje podziałowe;
• umowy i protokoły – umowy związane z wykonaniem prac geodezyjnych, protokoły z odbiorów prac.

Mapa geodezyjna – gdzie uzyskać?

Mapę geodezyjną można uzyskać w kilku miejscach, w zależności od potrzeb i celu, dla którego mapa ta jest wymagana.

Oto źródła, z których zazwyczaj można pozyskać mapy geodezyjne:

 1. Powiatowe Centrum Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PCDGiK)

To jedno z podstawowych miejsc, w których można uzyskać mapy geodezyjne oraz szeroki zakres dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej. PCDGiK dysponuje aktualnymi mapami zasadniczymi, ewidencyjnymi oraz innymi materiałami niezbędnymi do celów projektowych, budowlanych czy prawnych.

 1. Urząd Miasta lub Urząd Gminy

W urzędach miast lub gmin zwykle znajduje się wydział geodezji, który również może udostępnić niezbędne mapy geodezyjne i informacje przestrzenne, zwłaszcza te dotyczące planowania przestrzennego, warunków zabudowy czy lokalnych inwestycji.

 1. Internetowe portale geodezyjne

Wiele danych geodezyjnych i map jest obecnie dostępnych online dzięki portalom takim jak Geoportal Krajowy, regionalne geoportale urzędów marszałkowskich lub inne platformy udostępniające dane publiczne. Są to serwisy, które oferują dostęp do szerokiej gamy map i danych przestrzennych, jakie mogą być wykorzystane do celów informacyjnych, edukacyjnych czy do wstępnych prac projektowych.

 1. Biura geodezyjne

Profesjonalne biura geodezyjne oferują usługi w zakresie tworzenia map do celów specyficznych, np. mapy do celów projektowych, inwentaryzacje powykonawcze czy mapy dla potrzeb transakcji nieruchomościami. Takie mapy są tworzone na zamówienie i są dostosowane do konkretnych wymagań klienta.

 1. Wojewódzkie Ośrodki Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (WODGiK)

W niektórych województwach ośrodki te są odpowiedzialne za gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie danych geodezyjnych i kartograficznych. Mogą one być źródłem specjalistycznych map i danych dla obszarów swojego województwa.

Procedura uzyskania mapy

Aby uzyskać mapę geodezyjną, musisz najpierw ustalić, jakiego rodzaju mapy potrzebujesz i do jakich celów. Następnie skontaktuj się z odpowiednią instytucją (PCDGiK, urząd miasta/gminy, biuro geodezyjne) lub skorzystaj z baz danych dostępnych online. W wielu przypadkach konieczne będzie złożenie formalnego wniosku i opłacenie ewentualnych kosztów związanych z przygotowaniem i wydaniem mapy.

Mapy geodezyjne są niezbędne w czasie realizacji projektów budowlanych, przy transakcjach nieruchomościami, planowaniu przestrzennym czy weryfikacji danych dotyczących nieruchomości. Dostęp do nich jest zatem kluczowy dla wielu profesjonalistów i instytucji!

Komu należy przekazać dokumentację zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej i w jakiej formie?

Dokumentacja zawierająca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, zwykle w formie operatu geodezyjnego, powinna zostać przekazana do odpowiednich instytucji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Proces ten ma na celu zaktualizowanie oficjalnych rejestrów i baz danych dotyczących nieruchomości oraz infrastruktury.

Zatem kto jest odbiorcą takiej dokumentacji i jakie są wymogi dotyczące jej formy?

 1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)

To główna instytucja, do której należy przekazać dokumentację powykonawczą. PODGiK jest odpowiedzialny za gromadzenie, aktualizację i przechowywanie danych geodezyjnych i kartograficznych dotyczących terenu jego działania. Dokumentacja musi zostać przekazana w formie elektronicznej (zgodnie z obowiązującymi standardami dla danych przestrzennych) oraz, w niektórych przypadkach, jako wydruk papierowy.

 1. Urząd M-miasta lub gminy

W niektórych sytuacjach, szczególnie w kontekście określonych inwestycji lub projektów realizowanych na terenie danej gminy lub miasta, dokumentacja może być również wymagana przez lokalne urzędy miasta lub gminy, szczególnie przez wydziały geodezji, architektury, budownictwa czy zarządzania nieruchomościami.

 1. Inwestor lub właściciel obiektu

Oprócz przekazania dokumentacji do odpowiednich instytucji państwowych / samorządowych, kopię dokumentacji należy też przekazać inwestorowi lub właścicielowi obiektu. Stanowi ona bowiem ważny element dokumentacji technicznej obiektu, potwierdzający jego rzeczywisty stan i zgodność z założeniami projektowymi.

Forma dokumentacji:

• elektroniczna – jest to obecnie standardowa forma przekazywania dokumentacji geodezyjnej. Dane powinny być przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi określonymi przez odpowiednie instytucje i w formatach umożliwiających ich dalsze przetwarzanie i archiwizację;
• papierowa – w niektórych przypadkach wymagane może być również dostarczenie dokumentacji w formie papierowej, szczególnie gdy jest to wymagane przez lokalne przepisy lub specyfikę danego projektu.

Przekazanie dokumentacji geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej do odpowiednich instytucji jest kluczowym etapem zakończenia procesu budowlanego, umożliwiającym aktualizację danych geodezyjnych i potwierdzenie zgodności wykonanych prac z projektem. Należy pamiętać o sprawdzeniu lokalnych wymogów i przepisów, które mogą wprowadzać dodatkowe specyficzne wymagania dotyczące formy i sposobu przekazywania dokumentacji!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *